Wybierz swój język

Urząd Miejski w Lubsku przypomina, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie Gminy Lubsko (dotyczy to również osób niezameldowanych, a także obcokrajowców mieszkających na terenie Gminy Lubsko). Opłatę za odpady komunalne uiszcza się w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji (tj. liczba osób zamieszkujących x stawka).

W związku z powyższym informuje się, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Podstawą do złożenia nowej deklaracji jest:

  • zmiana liczby osób zamieszkujących (np. wyprowadzka, zgon, urodzenie się dziecka, powrót z zagranicy, powrót ze studiów, zamieszkanie obcokrajowców),
  • sprzedaż - kupno nieruchomości,
  • zmiana sposobu zbierania odpadów,
  • zmiana właściciela nieruchomości.

W przypadku niezłożenia  deklaracji (lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi może zostać naliczona w drodze decyzji, zgodnie z art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, według danych posiadanych przez tut. Urząd.

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych składają deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Lubsku, natomiast w przypadku nieruchomości wielorodzinnych należy zawiadomić administratora nieruchomości, ile osób zamieszkuje w danym lokalu mieszkalnym.

Zwracamy się z apelem do mieszkańców gminy, aby sami zgłaszali zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez złożenie rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

Informujemy również, że trwają weryfikacje danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczących liczby mieszkańców i sposobu zbierania odpadów komunalnych.

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.