Zmiany w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Zmiany w świadczeniach rodzinnych i w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego obowiązujące od 01.10.2015 r.

Zmiany w świadczeniach rodzinnych:

 1. W okresie od dnia 1 listopada 2015 r. do 31 października 2017 r. :
  a/ wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych wynosi 674,00 zł, a w przypadku rodziny posiadającej dziecko niepełnosprawne – 764,00 zł
 2. Od 01 stycznia 2016 r. osoby, które urodziły dziecko a nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 000,00 zł miesięcznie
 3. Podwyższona została (z dniem 01.10.2016 r. ) kwota świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 1 300,00 zł miesięcznie.
 4. Rodziny, które od 01 stycznia 2016 r. przekroczą próg dochodowy (674,00 zł lub 764,00 zł) nie tracą prawa do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzonej zasadzie „złotówka za złotówkę” świadczenia rodzinne nie będą odbierane ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. W praktyce oznacza to, że otrzymywane przez rodzinę świadczenie rodzinne zostanie zmniejszone o taką kwotę, o jaką powiększy się jej dochód. Świadczenia zostaną wstrzymane w momencie, kiedy różnica wyniesie mniej niż 20,00 zł.
  Zasada „złotówka za złotówkę” dotyczy zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego. Nie dotyczy natomiast świadczeń rodzinnych: specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
 5. Uregulowano również sytuację, gdy po śmierci osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pieniądze nadal wpływały na jej rachunek, gdyż organ wypłacający nie wiedział o śmierci osoby uprawnionej. Dzięki nowym przepisom banki oraz kasy oszczędnościowo-kredytowe będą musiały zwrócić te świadczenia organowi który je wypłacał.
 6. Dzięki zmianom do dochodu osób ubiegających się o świadczenia rodzinne nie będą wliczane dochody pochodzące z umów o dzieło w sytuacji ich utraty.
 7. Od dnia 1 listopada 2016 r. do 30 października 2017 r.
  1) wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
  a/ 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
  b/ 124,00 zł na dziecko wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
  c/ 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 r. życia do ukończenia 24 r. życia.
  2) wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
  a/ dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł (nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci);
  b/ dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,
  c/ dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 90,00 zł na dziecko w wieku do 5. roku życia oraz 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia,
  d/ dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  - 113,00 zł na dziecko w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności),
  - 69,00 zł na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej).
Szczegółowych informacji nt. zmian w świadczeniach rodzinnych można uzyskać na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Lubsku bądź w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lubsku (ul. Powst. Wlkp. 3, pokój nr 1) .

Zmiany w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego obowiązujące od 01.10.2015 r.

 1. Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie 2015/2016 obowiązują  nowe zasady dotyczące zmian w katalogu utraty oraz uzyskania dochodu. Nowe przepisy przewidują również egzekucję świadczeń jedynie na drodze sądowej.
 2. Uproszczono procedury administracyjne i efektywniejsze odzyskiwanie od dłużników alimentacyjnych należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego .
  Jedna z najważniejszych zmian dotyczy sposobu odzyskiwania należności od dłużników alimentacyjnych należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego. Do 30.09.2015 r. były  one odzyskiwane w praktyce dwutorowo: przede wszystkim przez naczelników urzędów skarbowych (w trybie egzekucji administracyjnej) i przez komorników sądowych (w ramach egzekucji sądowej alimentów). Z analiz wynika, że egzekucja administracyjna przynosi gorsze efekty zwłaszcza w porównaniu do kosztów jej prowadzenia, dlatego od nowego okresu świadczeniowego tj. od 01.10.2015 r.  należności budżetu państwa będą egzekwowane tylko w drodze egzekucji sądowej.
  Zmieniono także sposób przekazywania gminom środków z odzyskanych od dłużników alimentacyjnych należności budżetu państwa. Należna samorządom część odzyskanych środków, tj. 40 proc., od 18.09.2015 r. trafia już  tylko do tej gminy, która wypłacała osobom uprawnionym świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 3. Ujednolicone przepisy dotyczące ustalania dochodu osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego w oparciu o dochód uzyskany i dochód utracony.
  Nowe regulacje dotyczą  rodzin, które w wyniku śmierci rodzica, który płacił alimenty, alimentów tych już nie otrzymują. Do dochodu takich osób ubiegających się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą już wliczane kwoty alimentów otrzymanych od tego rodzica przed jego śmiercią.
 4. Uregulowano również sytuację, gdy po śmierci osoby uprawnionej do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pieniądze nadal wpływały na jej rachunek, gdyż organ wypłacający nie wiedział o śmierci osoby uprawnionej. Dzięki nowym przepisom banki oraz kasy oszczędnościowo-kredytowe będą musiały zwrócić te świadczenia organowi który je wypłacał.

Szczegółowych informacji w zakresie zmian obowiązujących w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego  okresie świadczeniowym 2015/2016 można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lubsku (ul. Powst. Wlk. 3, pkój nr 1).

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

Od 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników, a następnie dostał pomoc finansową w związku z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, będzie mógł zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane jego składki emerytalno-rentowe.

Pozostawienie tej decyzji do wyboru rolnika, jego małżonka lub domownika zakłada ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2015 r. poz. 1506).

W przypadku wybrania ubezpieczenia emerytalno-rentowego w KRUS rolnik, małżonek rolnika lub domownik pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna może, w ciągu 30 dni od wydania decyzji przyznającej odpowiedni zasiłek lub świadczenie, złożyć w dotychczasowej jednostce organizacyjnej KRUS wniosek w tej sprawie.

Natomiast rolnicy, małżonkowie rolników i domownicy którzy na podstawie dotychczasowych przepisów mają odprowadzane składki do ZUS, będą mogli wrócić do KRUS. Dla tej grupy czas na podjęcie decyzji wynosi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustaw, tj. do 1 kwietnia 2016 r. Wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS należy złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, który opłaca składki.

Składki za wyżej wymienione osoby do KRUS będzie opłacał wójt, burmistrz lub prezydent miasta do czasu uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenie dla opiekuna oraz obowiązek opłacania składek na to ubezpieczenie ciąży na wójcie, burmistrzu lub prezydencie miasta.

 

Ważne informacje

68 372 19 82 pn.-pt.  7:00 - 15:00.

68 372 42 70, 604 795 894  pn.-pt.  15:00 - 7:00 oraz dni wolne i świąteczne

W godz. pracy urzędu: Ratusz - pok. 26, telefonicznie pod numerem 68 457-61-21 bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres rjedrys@lubsko.pl.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl