XXX sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Lubska
Autor: 
M. Konieczka

29 kwietnia 2021 roku w sali widowiskowej Lubskiego Domu Kultury, odbyła się XXX sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku. W obradach udział wzięło początkowo 13 później 14 Radnych Rady Miejskiej w Lubsku, Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, Sekretarz Gminy Iwona Poszwa, Skarbnik Gminy Anna Górska, Naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego, Kierownicy jednostek oraz goście.

Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Rady, w pierwszej kolejności Radni głosowali nad przyjęciem wniosku Burmistrza Lubska w sprawie wycofania z porządku obrad sesji uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Komisji Edukacji Narodowej w Lubsku i Lubskiego Domu Kultury w Lubsku w jedną instytucję kultury.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie 13 głosami ZA, nieobecny 1 radny.

Następnie sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Lubska, który przypomniał, że Gmina Lubsko jest 4 miesiące po wyjściu z Programu Postępowania Naprawczego i 29 dni po zakończonym pozytywnym wynikiem audycie przeprowadzonym na zlecenie Ministerstwa Finansów przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze z wywiązywania się przez Gminę Lubsko z warunków umowy pożyczki zawartej 20 października 2020 roku ze Skarbem Państwa.
Następnie Burmistrz poinformował o złożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2020 rok, a także sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce (ewentualnym deficycie) jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2021 roku, z którego wynika, że Gmina Lubsko zrealizowała plan dochodów w 29,49%, wydatków w 28,27%. Gmina za trzy miesiące 2021 roku uzyskała nadwyżkę w wysokości 6,3 mln zł, przy planie zabezpieczenia kwoty na spłatę kredytów i pożyczek na cały 2021 rok w wysokości 3,67 mln zł. Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec marca 2021 roku wyniósł 51,63 mln zł.
Burmistrz poinformował także o pozyskanym przez Gminę Lubsko dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 mln zł na adaptację I piętra budynku przy al. Wojska Polskiego 2a, a także w ramach programów Lubuska Baza Sportowa i Lubuska Baza Turystyczna adekwatnie 70 000 zł i 80 000 zł na przebudowę boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sportowej oraz budowę Centrum Informacji Turystycznej nad zalewem Karaś. Burmistrz poinformował także o przyznanym Powiatowi Żarskiemu dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 878 832 zł do projektu przebudowy drogi 1127F w miejscowości Mokra.
Informacje z działań podejmowanych w ostatnim miesiącu przedstawili przewodniczący poszczególnych komisji Rady Miejskiej.

Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał. Jako pierwszą podjęto jednogłośnie 14 głosami za uchwałę w sprawie przyznania medalu 30-lecia samorządu terytorialnego 1990-2020, w której Rada zarekomendowała przyznanie medali Panom Stanisławowi Czahajdzie oraz Romanowi Kowalczykowi.
Pan Stanisław i Pan Roman wzięli udział w sesji. Burmistrz Lubska Janusz Dudojć oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubsku Artur Bondarenko przekazali odznaczonym medal, dyplom i kwiaty, dziękując za wkład, jaki wnieśli w budowanie lubskiej samorządności.

Po dokonaniu odznaczeń, Radni dalej głosowali za uchwałami:
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
uchwała podjęta została 12 głosami za, nieobecnych 2 radnych;
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
uchwała podjęta została 14 głosami za;
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
uchwała podjęta została 14 głosami za;
- w sprawie ustalenia wzoru nowego wniosku o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego oraz ustalenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
uchwała podjęta została 14 głosami za;
- w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
uchwała podjęta została 14 głosami za;
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2021 uchwała podjęta została 14 głosami za;
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Lubuskim, a Gminą Lubsko w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania w celu przygotowania Wstępnego Studium Planistyczno – Prognostycznego w ramach II etapu naboru do programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku dla projektu: „Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków”
uchwała podjęta została 14 głosami za.

Po głosowaniu uchwał Dyrektor Lubskiego Domu Kultury Pan Paweł Skrzypczyński przedstawił propozycję, by nowej instytucji kultury, która powstanie z połączenia LDK i Biblioteki nadać imię Jana Raka, sławnego mieszkańca Lubska, światowej renomy humanisty, pierwszego łużyckiego poety, przedstawiciela najmniejszego słowiańskiego narodu, czyli obecnie naszych sąsiadów zza Nysy Łużyckiej.
Uchwała w tej sprawie będzie podejmowana podczas majowej sesji Rady Miejskiej w Lubsku.

W ramach interpelacji i zapytań radnych, Pan Robert Słowikowski złożył pisemną interpelację w sprawie remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Lipowej.
W sprawach różnych Pan Słowikowski zwrócił się do obecnych na sesji radnych powiatowych z prośbą o interwencję w sprawie naprawy dróg powiatowych w gminie Lubsko, w szczególności ul. Kilińskiego i Głowackiego.
Odpowiadając Pani Elżbieta Haściło poinformowała o zrealizowanych w ostatnim czasie w Lubsku zadaniach powiatowych. W sprawie przywołanych ulic przekazała, że Powiat zorganizował spotkanie w terenie z wykonawcą robót, ale ten się nie zgłosił. Sprawa jest jednak w toku załatwiania.

Pan radny Mirosław Firuta podziękował za posprzątanie parku miejskiego. Zwrócił uwagę na nieprzejezdność odcinka ścieżki łączącej Lubsko z zalewem Nowiniec. W odpowiedzi Burmistrz poinformował, że ścieżka została już naprawiona.

Pani Zdzisława Wierzbicka sołtys Dłużka podziękowała za uprzątnięcie gałęzi przy drodze, zapytała także o chodnik w Dłużku.

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl