XLIX sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

XLIX sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku
Uprzejmie zapraszam na XLIX sesję zwyczajną Rady Miejskiej

w Lubsku, która odbędzie się dnia 30 czerwca 2022 r.
Początek obrad o godz. 8:30 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku (I piętro).
Porządek sesji:
 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Lubsko za 2021 rok.
 5. Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie Gminy Lubsko za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Lubska.
 7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2021r.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021r.
 9. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok.
 10. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lubsko na dzień 31 grudnia 2021r.
 11. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska za 2021 rok.
 12. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Lubska z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 13. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubsko za rok 2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lubska z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie „Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na lata 2022-2032”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubsko na rok szkolny 2022/2023.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  Nr XXXVIII/191/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubsku.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubsko.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr VIII/55/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie statutu Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/335/22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 24 marca 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Interpelacje i zapytanie sołtysów.
 24. Sprawy różne.
 25. Zakończenie sesji.
                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                     /-/  Artur Bondarenko

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl