Wyprawka szkolna

Men
Autor: 
M. Drewniak

Burmistrz Gminy Lubsko  informuje o możliwości składania wniosków w ramach udzielania pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2022 r. – „Wyprawka szkolna”.

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem – jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych zostanie przyznana uczniom:

1) słabowidzącym,

2) słabosłyszącym,

3) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

4) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

5) niesłyszącym,

6) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

7) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

9) posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustawę, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 poz.1287) uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do:

 

 -branżowej szkoły I stopnia,

 -klasy I branżowej szkoły II stopnia,

 -klasy I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,

- klas II i III dotychczasowego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

 -klasy I i II pięcioletniego technikum,

- klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

- klas III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

 -klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,

- klasy I i II liceum sztuk plastycznych,

- klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

 -klas II-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,

- klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,

- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

Maksymalne kwoty pomocy udzielanej w ramach programu „Wyprawka szkolna” dla poszczególnych grup uczniów niepełnosprawnych przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Grupa uczniów

Maksymalna kwota dofinansowania

 

1.

dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczającego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do 225,00 zł

 

2.

dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawność ww. uczęszczającego do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia

do 390,00 zł

 

3.

dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności wymieniona wyżej, uczęszczającego do klasy I i II  czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II  i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasy I i II pięcioletniego technikum, klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum

do 445,00 zł

 

Wniosek z załączoną kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2022/2023.

    Program „Wyprawka szkolna” dotyczy uczniów SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH.

 

           Dyrektorzy szkół, wnioski zgodnie z Zarządzeniem Nr 78/z/2022 Burmistrza Lubska z dnia          28 czerwca 2022 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2022 roku, należy składać w siedzibie Urzędzie Miejskim w Lubsku Aleja Niepodległości 2, na parterze - wejście od strony ul. Tkackiej lub M. Konopnickiej. (biuro podawcze) w terminie do 12 września br.

 

Szczegóły warunków udzielania pomocy zawarte są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia         26 czerwca 2020 roku.

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001227/O/D20201227.pdf

 

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl