Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Lubsku.

lubsko.pl
Autor: 
A.Hekkert

Dzisiaj, 4 grudnia 2018 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Lubsku.
Na komisji omawiane były następujące projekty uchwał:
Uchwała w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Lubsko na rok 2019. - zaopiniowano pozytywnie
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2019-2038. - zaopiniowano pozytywnie
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku. - nie zaopiniowano - decyzja będzie na sesji 7.12.
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2019. - zaopiniowano pozytywnie
Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubsko na lata 2019-2023. zaopiniowano pozytywnie
Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Lubsko. - zaopiniowano pozytywnie
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. - zaopiniowano pozytywnie
Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” na lata 2019-2023.
Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego, w związku z realizacją wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. - wszystkie trzy powyżej zaopiniowano pozytywnie
Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2019 rok. - zaopiniowano pozytywnie
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/147/04 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 września 2004 roku w sprawie zasad używania herbu, barw i hejnału Lubska. - zaopiniowano pozytywnie

Ważne informacje

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. na terenie powiatu żarskiego funkcjonują 4 punkty, w których świadczone jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl