Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej

lubsko.pl
Autor: 
M. Konieczka

W dniu 6 lutego 2019 roku odbyło się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Lubsku.

Po powitaniu przez Przewodniczącego RM Marka Gutowskiego licznie przybyłych gości, Sekretarz Gminy Henryk Dybka odczytał uchwałę nr 108/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Lubsko na lata 2019-2038 (uchwała dostępna na bip.lubsko.pl w zakładce akty prawne).

Po odczytaniu uchwały glos zabrał Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, który omówił sytuację finansową Gminy. Wskazał problemy, z jakimi Gmina się boryka. Burmistrz odniósł się do Programu Postępowania Naprawczego (dalej PPN), który zdaniem RIO jest zbyt mało restrykcyjny i przyjęte w nim działania nie rozwiążą skutecznie  problemów Gminy, a jedynie odsuną je w czasie. Burmistrz poinformował także o wniosku, złożonym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego z żądaniem podwyżek dla nauczycieli w wysokości 1000 zł/m-c (z wyrównaniem od stycznia 2019 r.), pod zagrożeniem wejścia w spór zbiorowy, jeśli wnioski nie zostaną uwzględnione. Podkreślił, że spełnienie przedstawionych przez nauczycieli żądań będzie kosztowało Gminę dodatkowo ok. 3 mln zł rocznie. Jeżeli Gmina nie uzyska na ten cel dotacji, to będzie musiała przeznaczyć na to środki własne z budżetu Gminy, których w uchwalonym budżecie na 2019 rok – nie ma.

Następnie przystąpiono do omawiania projektów uchwał.

Jako pierwszą omówiono uchwałę w sprawie zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku im. Bolesława Chrobrego w Lubsku.

Obecnie siedziba Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku znajduje się przy al. Niepodległości 2. W chwili wygaszania gimnazjum, Szkoła Podstawowa nr 2 przeniosła się częściowo do budynku przy ul. Bohaterów 6, który był traktowany jako dodatkowy budynek, w którym mogą być prowadzone zajęcia. Obecnie niniejsza uchwała określa zamiar ustalenia siedziby Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku przy ul. Bohaterów 6.

Radny Jarosław Bednarek zapytał, jakie będzie przeznaczenie budynku szkoły przy ul. Niepodległości, kiedy „dwójka” przeniesie się na ul. Bohaterów.

Burmistrz wskazał, że nie ma jeszcze podjętej decyzji o przeznaczeniu budynku. Poinformował, że jakakolwiek zmiana przeznaczenia powoduje konieczność uregulowania tego formalnie i prawnie, co wiąże się z kosztami i czasem. Burmistrz zapewnił, że temat ten będzie omawiany z radnymi, zanim zapadną decyzje. Obecnie budynek pozostaje w trwałym zarządzie SP2 do końca sierpnia br.

Burmistrz wyraził także swoje zdziwienie tym, że sytuacja Szkoły Podstawowej nr 2 nie jest jeszcze formalnie załatwiona, choć od dawna szkoła funkcjonuje na ul. Bohaterów.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany w głosowaniu.

Jako drugi został omówiony projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Lubsku.

Temat wywołał burzliwą dyskusję. W posiedzeniu licznie uczestniczyli rodzice dzieci uczęszczających do SP3, którzy wyrazili swoje obawy, że przeniesienie dzieci do innej placówki odbędzie się ze szkodą i niekorzyścią dla ich dzieci.

Burmistrz  poinformował, że opiniowana uchwała nie powoduje zamknięcia szkoły. Uchwała określa jedynie zamiar jej likwidacji. Jeżeli radni podejmą tę uchwałę, to wówczas zostanie uruchomiona dopiero procedura. Opinię w tej sprawie będą wydawały także zewnętrzne instytucje. Burmistrz wyjaśniał, że to była dla niego trudna do podjęcia decyzja. Lubsko boryka się z wieloma problemami. Równie istotnym problemem (obok finansów), jest  problem dzieci żłobkowych oraz przedszkolnych. Chwilowe rozwiązania nie przyniosą skutków. Potrzebne jest podejście kompleksowe, które będzie skutecznie i efektywnie rozwiązywać problemy. Powstał zamysł przeniesienia do obecnej SP 3 przedszkoli, w pierwszej kolejności Przedszkola nr 3, docelowo także Przedszkola nr 5.

Burmistrz informował, że jeśli SP3 ulegnie likwidacji, to rodzice będą decydować, do której ze szkół przeniosą swoje dziecko. Budynek SP2 przy ul. Bohaterów jest dostosowany na taką liczbę dzieci, że w zasadzie wszystkie dzieci z SP3 mogłyby się tam przenieść. Szkoła, do której rodzice będą chcieli przenieść dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, będzie zobowiązana do utworzenia klasy integracyjnej.

Pan Mateusz Szaja Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych UM w Lubsku poinformował także, że w 2007 roku został dokonany audyt w zakresie oświaty. Wówczas w gminie było 2 279 uczniów szkół podstawowych. Już na tamten czas audytor zalecał pozostawienie na terenie miasta 2 szkół podstawowych oraz 1 szkoły na wsi. Obecnie do szkół podstawowych uczęszcza 1 267 dzieci, czyli o ponad 1000 mniej, niż 11 lat temu. Pan M. Szaja podkreślił również, że wcześniej na terenie Lubska funkcjonowały 3 szkoły podstawowe, a dziś a terenie gminy jest 7 szkół podstawowych, w tym 5 w Lubsku i 2 na wsiach, przy zmniejszonej o 1000 liczbie dzieci.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany w głosowaniu.

Jako kolejny został przedstawiony projekt uchwały wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Lubsko.

Po dyskusji oraz po wysłuchaniu argumentów mieszkańców zdecydowano, że uchwała zostanie zdjęta z porządku obrad sesji zaplanowanej na 08.02.2019. Projekt zostanie ponownie przeanalizowany, także pod kątem uwag zgłoszonych przez mieszkańców.

Projekt uchwały nie podlegał opiniowaniu w głosowaniu radnych RM.

Kolejnymi omawianymi projektami uchwał były:

  • projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/295/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26.02.2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany w głosowaniu.

  • projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Lubsko.

Zaproponowano stawki:

- za odpady segregowane: 17 zł od osoby (było 10 zł);

- za odpady niesegregowane: 25 zł od osoby (było 17 zł)

Burmistrz wyjaśnił, że PPN jasno określa, iż system gospodarowania odpadami powinien się bilansować. Obecnie straty miesięczne wynoszą ok. 50 000 zł. Przy tej tendencji na koniec roku byłaby strata w wysokości ok. 600 000 zł.

Podniesienie stawek jest konieczne. W gminach ościennych np. w Łęknicy, w Żaganiu są wyższe stawki. Jest też inna metodologia liczenia (od m3 zużytej wody, czy od m2 powierzchni mieszkania).

Te tematy też będą ustalane u nas oraz będą podlegać dyskusji wśród radnych. Jednak obecnie regulacja stawki jest konieczna.

Po dyskusji projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany w głosowaniu.

  • projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów

Projekt przewiduje roczną stawkę opłaty od posiadanego psa w wysokości 30 zł.

Radny Marian Dziwulski wystąpił z wnioskiem, by w uchwale wprowadzić ulgę (zwolnienie z opłaty) na jednego psa w gospodarstwie na wsi.

Pani Skarbnik ma temat przedyskutować z kancelarią prawną. Jeżeli taki zapis będzie poprawny pod kątem prawnym, zostanie on uwzględniony w uchwale.

Radni pozytywnie przegłosowali złożony wniosek.

Wszystkie projekty uchwał dostępne są na stronie: bip.lubsko.pl w zakładce Rada Miejska w Lubsku.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl