V sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

lubsko.pl
Autor: 
M.Konieczka

W dniu 8 lutego 2019 roku odbyła się V sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku.

Po rozpoczęciu obrad i powitaniu radnych oraz przybyłych gości przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubsku Marka Gutowskiego, głos zabrał Burmistrz Lubska Janusz Dudojć przedstawiając sprawozdanie z podjętych przez niego działań w okresie międzysesyjnym. Następnie sprawozdanie z działań przedstawili przewodniczący poszczególnych stałych komisji RM w Lubsku. Ważną wiadomość przekazał Pan Robert Słowikowski Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych i Zdrowia, który poinformował, że pogotowie w Lubsku nie jest zagrożone. Większy problem jest z opieką nocną i świąteczną. Obecnie te usługi w Lubsku pełni prowadząca przy ul. Strażackiej w Lubsku Ratownictwo Medyczne p. Krystyna Gretkierewicz. Z pozyskanych informacji wiadomym jest, że p. K. Gretkierewicz wypowiedziała NFZ umowę. Nocna i świąteczna opieka będzie w Lubsku sprawowana do 31.03.2019 r. Co będzie po tym terminie – dziś nie wiadomo.

Po części sprawozdawczej przystąpiono do głosowania uchwał.

Uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XLV/295/14 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26.02.2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przedstawił Kamil Zakrzewski Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej UM w Lubsku. Uchwała była omawiana podczas wspólnego posiedzenia komisji, dlatego z uwagi na brak pytań, przystąpiono do głosowania z wynikiem 14 głosów za (na 14 obecnych radnych).

Uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Lubsko, także przedstawił K. Zakrzewski, który uzasadnił przyczynę ustalenia nowych stawek. Od 2015 roku stawka nie była podnoszona i wynosiła 10 zł za odpady segregowane i 16 zł za odpady niesegregowane. Od początku uchwalenia stawek w wysokości jw., wynik finansowy systemu gospodarowania odpadami zamknął się deficytem. Przy pozostawieniu stawek na obecnym poziomie, przewidywany deficyt na koniec 2019 roku wyniósłby powyżej 600 000 zł. od 2015 roku zmieniło się wiele czynników mających wpływ na bilans finansowy systemu. Wzrosła tzw. „cena na bramie” w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Marszowie, która w 2015 roku wynosiła 243 zł za tonę, a dziś wynosi 356,40 zł za tonę. Wzrosła ilość śmieci zarówno tych odbieranych od mieszkańców, jak i tych, które przywożone są do PSZOKu. Wzrosła także cena usługi odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych. To wszystko przyczyniło się do tego, że dziś system gospodarowania odpadami przynosi straty rzędu ok. 50 000 zł miesięcznie.

Do takiej sytuacji przyczynia się także to, że nie wszyscy mieszkańcy uczciwie deklarują liczbę osób zamieszkałych w gospodarstwie, w stosunku do których naliczana jest opłata za śmieci. Są także błędy w segregacji, co potwierdzają prowadzone kontrole. Jeżeli taka nieprawidłowość zostanie ujawniona, a pierwsze upomnienie nie przyniesie pozytywnego skutku, wówczas z urzędu następuje zmiana stawki za odpady z segregowanych na niesegregowane.

Burmistrz poinformował, że obecna uchwała odnosi się tylko do stawek. W przyszłości natomiast zostanie także podjęta dyskusja w sprawie ustalenia metodologii naliczania opłaty. Stawki w sąsiednich gminach są porównywalne bądź wyższe, np. w Łęknicy: 20 zł i 30 zł; w Żaganiu: 17 zł i 25 zł. Również metoda naliczania stawek jest różna. Stosowane są także rozwiązania hybrydowe. Podczas dyskusji radni podnosili też problem rodzin wielodzietnych, których sytuacja ma być wzięta pod uwagę w momencie dyskusji nt. metodologii naliczania stawek. Uchwała została poddana pod głosowanie z wynikiem: za: 11 osób; przeciw: 3 osoby (na 14 obecnych radnych).

Niniejsze powoduje, że od 1 marca 2019 roku opłata za odpady segregowane wyniesie 17 zł, a za niesegregowane – 25 zł. O zmianie stawki mieszkańcy zostaną poinformowani listownie. Uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów przedstawiła Danuta Szewczyk Skarbnik Gminy Lubsko (wysokość opłaty: 30 zł za każdego posiadanego psa; z wyłączeniem psów do 6 tygodnia życia).

Przypominamy, że podczas wspólnego posiedzenia stałych komisji RM, radny Marian Dziwulski wystąpił z wnioskiem zastosowania ulgi (zwolnienia z opłaty) na jednego psa w gospodarstwie na wsi. Obecny podczas sesji radca prawny Michał Zwolak wyjaśnił, że uwzględnienie złożonego przez radnego wniosku nie jest prawnie możliwe, z uwagi na fakt, iż wnioskowane zwolnienie ma charakter podmiotowy, a nie przedmiotowy.

Pani Skarbnik poinformowała także, że omawiała ten temat z kolegium RIO w Zielonej Górze, który również podważył prawidłowość takiego zwolnienia oraz wskazał na ryzyko nierównego traktowania mieszkańców. W uchwale zostało zawarte zwolnienie przedmiotowe, w myśl którego osoby posiadające psa do 6 tygodnia życia (psa), zwolnione są z opłaty. Uchwała została poddana pod głosowanie z wynikiem: za: 11 osób; przeciw: 3 osoby (na 14 obecnych radnych).

Uchwałę w sprawie zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku im. Bolesława Chrobrego w Lubsku przedstawił Mateusz Szaja Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych UM w Lubsku. Uchwała była szczegółowo omawiana podczas wspólnego posiedzenia komisji, dlatego po krótkiej dyskusji, przystąpiono do głosowania z wynikiem 14 głosów za (na 14 obecnych radnych).

Uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 z oddziałami integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Lubsku przedstawił także M. Szaja. Podobnie jak podczas wspólnego posiedzenia komisji RM z dnia 6 lutego br, tak i podczas sesji, zagadnienie spowodowało burzliwą dyskusję. Pan Marian Dziwulski pytał o to, dlaczego sprawa procedowana jest z takim pośpiechem? Czy SP 1 lub SP 2 otrzymały status szkoły integracyjnej? Odpowiadając na pierwsze pytanie, Przewodniczący RM wyjaśnił, że wspólne posiedzenie komisji zostało zwołane dlatego, gdyż uznano, że lepsza jest dyskusja wszystkich radnych, niż przedstawianie tematu podczas posiedzeń poszczególnych komisji. Znaczenie w tym wypadku ma także czas, gdyż o zamiarze likwidacji szkoły Gmina musi skutecznie powiadomić rodziców oraz kuratora (który następnie ma 30 dni na wystawienie opinii w przedmiotowej sprawie). M. Szaja wyjaśnił, że jeśli rodzic będzie chciał przenieść dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności do którejś ze szkół, to szkoła zobowiązana będzie utworzyć oddział integracyjny. Będzie to także wymagało zmian statutu szkoły oraz arkuszy.

Burmistrz podkreślił, że Program Postępowania Naprawczego został uchwalony we wrześniu 2018 roku i od tamtej pory nie podjęto działań, skutecznie rozwiązujących problemy oświatowe, które w gminie Lubsko są liczne i poważne: np. z dziećmi żłobkowymi (zbyt mało miejsc w żłobkach) oraz przedszkolnymi (Przedszkole nr 3 jest w złym stanie technicznym. Jest wydana decyzja Sanepidu dopuszczająca użytkowanie obiektu do 31.08.2019 r. i dalsza prolongata terminu będzie trudna do uzyskania; PPN zakłada także przeniesienie Przedszkola nr 5 do innej siedziby). Przedstawiono ponownie stanowisko rodziców. Poinformowano, że za każdym uczniem „idą pieniądze”, a za dziećmi z orzeczeniami wyższe. Powiedziała, że uzasadnienie do uchwały jest krzywdzące. Nie podniesiono w nim tego, jakie sukcesy osiąga szkoła, nauczyciele, uczniowie. Pani Sułkowska – przedstawicielka Rady Pedagogicznej SP 3, apelowała do radnych i Burmistrza o zastanowienie się nad realizacją zamierzenia likwidacji szkoły. Wskazywała, że przy pozostawieniu szkoły - można dodatkowo przenieść do niej ok 60-70 dzieci przedszkolnych. Pan Mateusz Szaja przeczytał także część wniosków opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty po ewaluacji z 2016 roku. W dużej mierze były one negatywne. Po tym przystąpiono do głosowania uchwały z wynikiem za: 8 osób; przeciw: 3 osoby; wstrzymały się od głosu: 3 osoby (na 14 obecnych radnych).

Uchwałę w sprawie zamiaru zmiany siedziby Przedszkola nr 3 w Lubsku przedstawił również Mateusz Szaja. Pan Marian Dziwulski zapytał o to, co będzie w sytuacji, jeśli Kurator nie wyda pozytywnej zgody na likwidację SP3.

Burmistrz poinformował, że są już pewne alternatywne pomysły na zaradzenie i takiej sytuacji, ale w tej chwili woli nie wywoływać tego tematu. Należy zaczekać z tym do chwili uzyskania opinii Kuratora. Burmistrz poinformował, że umówi się na spotkanie z Kuratorem, na które pojedzie razem z Przewodniczącym RM Markiem Gutowskim oraz Panią Adrianą Rotkis przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu. Przystąpiono do głosowania z wynikiem za: 13 osób; (na 13 obecnych radnych).

Następnym punktem obrad sesji były interpelacje i zapytania radnych. Wśród omawianych tematów były: - oświetlenie uliczne - remonty dróg Radca prawny Michał Zwolak poinformował, że w myśl nowych przepisów, radni powinni składać interpelacje Przewodniczącemu RM na piśmie i powinny być one później udostępnione w BIP Urzędu Miejskiego w Lubsku.

Na koniec Burmistrz poinformował radnych o tym, że na następną sesję zostanie przedstawiony bilans otwarcia. Burmistrz przekazał także informację o wielu (będących w przygotowaniu, bądź już w realizacji) inwestycjach powiatowych na terenie gminy Lubsko, a mianowicie o: przetargu na przebudowę drogi powiatowej w Chociczu, przetargu na wykonanie łącznika ścieżki rowerowej na Karasiu ze ścieżką w kierunku Brodów, inwestycji realizowanej w Domu Pomocy Społecznej w Lubsku.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl