Stypendia szkolne - nabór wniosków od 1 września

Stypendia szkolne

Burmistrz Gminy Lubsko ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018.

Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku ul . Powstańców Wlkp. 3 pok. 5

poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00
wtorek – czwartek w godz. 8:00 – 14:30
piątek w godz. 8:00 - 13:00

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 514 zł/osobę w rodzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 288 zł/ha przeliczeniowy.

Wnioski wraz z kompletem załączników można pobrać:

Stypendia szkolne 2017/2018
Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Lubsko odbywa się na podstawie ustawy o systemie oświaty (rozdz. 8a, art. 90 t.j. 2016 poz 1943 ze zm..) oraz Uchwały Nr XXXV/279/09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko.

Pomoc jest przeznaczona na zakup zeszytów, podręczników i pomocy naukowych, odzieży sportowej, opłatę za kursy językowe i inne. Szerszy wykaz wydatków kwalifikowanych.
Termin składania wniosków o stypendia szkolne – od 1 do 15 września 2017 roku. Wnioski należy składać do siedziby Urzędu Miejskiego w Lubsku ul. Powstańców Wlkp. 3 pok. 5.  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Nie mogą ubiegać się o nie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – tzw. „zerówek”, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.  

UWAGA: Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.UWAGA: O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje dla:
a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
c) uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
d). słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form:

  1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
  3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;
  4. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku?
- zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach netto za jeden miesiąc (sierpień) z zakładu pracy,
- zaświadczenie o korzystaniu z pomocy MGOPS 
-  zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (czy bezrobotny posiada prawo do zasiłku) lub oświadczenie o braku zarejestrowania - zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie rolnicze (jeśli się jest rolnikiem) - zaświadczenie o pobieranych świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, dodatki, itp.) –jeżeli nie korzysta się z tych świadczeń, potrzebne będzie zaświadczenie potwierdzające ten fakt - zaświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym - dowód otrzymania renty/emerytury (sierpień) - dowód otrzymania alimentów (sierpień)
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych: na zasadach ogólnych: - zaświadczenie z US za poprzedni rok lub oświadczenie o dochodach za okres prowadzonej działalności
- w formie uproszczonej zaświadczenie o dochodach za rok poprzedni, jeśli podatnik nie prowadził w tym okresie działalności, dochód ustala się na podstawie jego oświadczenia
-w formie zryczałtowanego podatku dochodowego zaświadczenie z US o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz dowody opłacania składek ZUS
- w formie karty podatkowej decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie.

Kontakt : tel. 68 457 62 18 

Zasady przyznawnia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów n a rok szkolny  zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z . 2016 poz 1943 ze zm.)

Wnioski o udzielenie stypendium należy składać w Urzędzie Miejskim w Lubsku Wydział Spraw Społecznych ul. Powstańców Wlkp. 3 pok. 5 (parter) do 15 września.

Formularze wniosków o udzielenie stypendium można pobierać po 15 sierpnia  w punktach informacji Urzędu Miejskiego w Lubsku oraz w placówkach szkolnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubsko.

 

Uwaga:

Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. strój na lekcje wychowania fizycznego, obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły strój szkolny) lub z jego zainteresowaniami i rozwojem jego zdolności (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

 

Ważne informacje

68 372 19 82 pn.-pt.  7:00 - 15:00.

68 372 42 70, 604 795 894  pn.-pt.  15:00 - 7:00 oraz dni wolne i świąteczne

W godz. pracy urzędu: Ratusz - pok. 26, telefonicznie pod numerem 68 457-61-21 bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres rjedrys@lubsko.pl.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl