Rewolucja adresowa

Rewolucja adresowa

14 lipca wchodzi w życie uchwała Rady Miejskiej  zmieniająca nazwy ulic drogom istniejącym, będącym własnością Gminy Lubsko oraz Województwa Lubuskiego na terenie Lubska. Jest to efekt  Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, która weszła w życie z dniem 02 września 2016 r. Zmiana nazw ulic dokonana na podstawie tej ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów, które zawierają dotychczasową nazwę. Wolne od opłat są również pisma, postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy ulicy dokonanej na podstawie przedmiotowej ustawy.

Wycofywana nazwa ulicy

Nowa nazwa ulicy

ul. XX – lecia PRL

ul. Wrocławska

ul. Popławskiego

ul. Śródmiejska

ul. 22 Lipca,  część ul. Parkowej, ul. Sportowa

ul. Sportowa

ul. Walki Młodych

ul. Czesława Miłosza

Mapy zmienionych w Lubsku nazw ulic znajdują się w załączniku do uchwały  nr XLIX/255/17.

 

W Górzynie więcej formalności

W połowie czerwca br. nadane zostały nazwy drogom wewnętrznym w Górzynie, co gwarantuje czytelny układ komunikacyjny oraz pozwoli na wprowadzenie właściwej numeracji porządkowej dla nieruchomości już istniejących, jak i planowanych.

Nazwy ulic w miejscowości Górzyn:

 1. ul. Polna dla nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 657/3,
 2. ul. Wiejska dla nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 1077/1,
 3. ul. Boczna dla nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 611/1,
 4. ul. Sosnowa dla nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 1076/1,
 5. ul. Leśna dla nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 1075,
 6. ul. Parkowa dla nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 1069,
 7. ul. Sportowa dla nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 1070,
 8. ul. Żwirowa dla nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 1068,
 9. ul. Łąkowa dla nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 1768,
 10. ul. Łanowa dla nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 1032,
 11. ul. Rolnicza dla nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 1762.

Mapę nowopowstałych ulic w Górzynie zawiera załącznik do uchwały XLVI/242/17.

Co się z tym wiąże?

Po otrzymaniu zawiadomienia z urzędu gminy, o nadaniu nowego numeru porządkowego dla nieruchomości, każdy mieszkaniec zobowiązany jest do wymiany niektórych dokumentów.

a) Dowody osobiste - posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od petenta potwierdzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy.

b) Paszporty - zmiana nazwy ulicy nie wpływa również na konieczność wymiany paszportów, gdyż zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268 z późn. zm.) paszport nie zawiera adresu właściciela.

c) Wymianie podlegają prawo jazdy i  dowód rejestracyjny - do tego należy doliczyć koszty związane z wykonaniem zdjęć. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym w sytuacji, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz prawa jazdy spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę lub zwolnić od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie tego dokumentu. Zwolnienie od opłaty bądź jej pomniejszenie jest więc wyłącznie kompetencją rady powiatu.

d) Należy złożyć wniosek o zmianę w Księgach wieczystych do Sądu Rejonowego – również podlegający opłacie.

Właściciele nieruchomości zabudowanych poniosą koszty wykonania nowych tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości, które są zobowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o nadaniu nowego numeru porządkowego nieruchomości. Na tabliczce powinna być podana również nazwa ulicy zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Mieszkańcy obszaru, na którym wprowadzane są nazwy ulic poniosą również koszty wymiany pieczątek firmowych bądź osobistych, wizytówek, zmian banerów reklamowych i publikowanych reklam. Należy również dokonać zmiany danych w Urzędzie Skarbowym, ZUS, KRUS, banku, u dostawcy prądu/gazu/usług telekomunikacyjnych itp.

 

W związku z dokonanymi zmianami prosimy zarządców budynków usytuowanych przy ww ulicach o zmianę nazwy ulicy na nową w przypadku, gdy istnieje „stara nazwa” na budynku. Umieszczenie na budynkach aktualnych nazw ulic ma zasadnicze znaczenie dla działania służb ratunkowych czy też firm kurierskich.

Ważne informacje

68 372 19 82 pn.-pt.  7:00 - 15:00.

68 372 42 70, 604 795 894  pn.-pt.  15:00 - 7:00 oraz dni wolne i świąteczne

W godz. pracy urzędu: Ratusz - pok. 26, telefonicznie pod numerem 68 457-61-21 bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres rjedrys@lubsko.pl.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl