Program czyste powietrze

Autor: 
A. Paulus

 

Program „Czyste powietrze” dla mieszkańców Gminy Lubsko prowadzony jest na podstawie porozumienia nr CP-28/2021 zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 25.03.2021 r.

W ramach programu mieszkańcy gminy są informowani o negatywnym wpływie zanieczyszczeń powietrza, spowodowanych spalaniem paliw stałych
w piecach i kotłach domowych, a także o odpowiedzialności za środowisko. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmiejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez mieszkańców.

Do zadań gminy w ramach programu „Czyste powietrze” należy zaliczyć:

 1. udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie,
 2. podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogli by być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie,
 3. wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków
  o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych
  w Programie, z zachowaniem należytej staranności,
 4. zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców pod kątem udzielania informacji o Programie i pomocy przy wypełnianiu Wniosków
  o dofinansowanie,
 5. utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w zakresie którego realizowane są następujące zadania:
 • zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, umożliwiającego Wnioskodawcy złożenie Wniosku o dofinansowanie oraz jego wydruk,
 • organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców, w tym minimum jednego w kwartale i minimum czterech
  w roku,
 • wydruk i zapewnienie dostępności materiałów informacyjno – promocyjnych o Programie udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW
  w formie elektronicznej,
 • przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych,
 • wizyty u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła
  i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji,
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości uzyskanego dochodu potrzebnego do otrzymania podwyższonego poziomu dofinansowania, 
 • rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych Wnioskodawców Programu zachęcających do złożenia Wniosku o dofinansowanie,
 • prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu,
 • przekazywanie do WFOŚiGW Wniosków mieszkańców o dofinansowanie,
 • pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania,
  w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

Koordynatorem programu z ramienia gminy, a na co dzień pracownikiem Urzędu Miejskiego w Lubsku jest Pani Anna Paulus Główny specjalista ds. kadr.

W utworzonym punkcie konsultacyjno-informacyjnym, który w Gminie Lubsko działa od poniedziałku do piątku w godz. 10:30 – 12:30 mieszkańcy mają możliwość uzyskania informacji o zasadach programu, a także pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, czy też jego rozliczeniu. Gmina Lubsko dokonała również wydruku ulotek w tym zakresie i wykonała ich dystrybucję za pomocą lokalnej gazety i wręczania wraz z deklaracją podatkową. Do dnia dzisiejszego zorganizowano również 3 konferencje dla mieszkańców poświęcone tematyce „Czystego powietrza” oraz wyemitowano program w telewizji lokalnej.

Gmina Lubsko w ramach zawartego porozumienia z WFOŚiGW jest zobowiązana do kwartalnych rozliczeń z podjętych działałań na rzecz programu. Na dzień dzisiejszy wywiązuje się prawidłowo z zawartego porozumienia.

Należy przyznać, że temat programu „Czyste powietrze” cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. Świadczy o tym nie tylko ilość zapytań w punkcie konsultacyno – informacyjnym, ale także ilość składanych wniosków o dotację przez mieszkańców Gminy Lubsko, która na podstawie rankingów gmin uczestniczących w programie znajduje się czołówce powiatu żarskiego.

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl