Postępowanie z przeterminowanymi lekami

Przypomina się, że przeterminowane leki sklasyfikowane są jako odpady niebezpieczne, dlatego nie można ich wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Zawierają one często substancje, które zagrażają ludziom, zwierzętom i środowisku naturalnemu.

Wobec powyższego należy je przekazywać nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który mieści się przy ul. Traugutta 3 w Lubsku. Punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 i w soboty od 7:00 do 16:00.

Ponadto do punktu można oddać nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów powstających w gospodarstwach domowych:

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać następujące rodzaje odpadów powstających w gospodarstwach domowych:

a) szkło,
b) papier i tekturę,
c) tworzywa sztuczne,
d) metale,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
g) odpady zielone (trawa, liście),
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych (1szt. danego rodzaju/gospodarstwo domowe/rok),
j) zużyte opony (4 szt./mieszkańca/rok),
k) baterie i akumulatory,
l) przeterminowane leki,
ł) farby, tusze, kleje, farby drukarskie, lepiszcza i żywice nie zawierające substancji niebezpiecznych,
m) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót (200 kg /mieszkańca/rok).
 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl