LIII sesja Rady Miejskiej w Lubsku

 LIII sesja Rady Miejskiej w Lubsku
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) z w o ł u j ę na dzień 27 października 2022 r. LIII sesję (zwyczajną) Rady Miejskiej w Lubsku. Początek obrad o godz. 8:30 w sali budynku przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku (I piętro).
 
Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3. Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku w okresie od 2018 roku do września 2022 roku, w tym informacja o zarządzanych przez ww. jednostkę obiektach.
4. Informacja przewodniczących komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubsko.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Lubsko.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lubsko.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Lubsko.
14. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części z  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Lubsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz określenia wysokości cen za te usługi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko.
20. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lubsko za rok szkolny 2021/2022.
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Interpelacje i zapytania sołtysów.
23. Sprawy różne.
24. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej                   
                /-/   Artur Bondarenko
Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl