Kwalifikacja wojskowa 2019

Kwalifikacja wojskowa 2019
Autor: 
J. Nikrewicz | 2019-01-18

Kwalifikacja wojskowa w powiecie żarskim zostanie przeprowadzona w terminie od 4 lutego do 1 marca 2019 r. codziennie od godz. 8.00 do 14.00 poza dniami wolnymi od pracy. Dla gminy Lubsko przypada w terminie od 12 do 15 lutego 2019 roku, kobiety w dniu 1 marca 2019 roku.

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej mieści się w Powiatowym Schronisku Turystycznym w Żarach, ul. Górnośląska 2.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

  1. mężczyźni urodzeni w 2000 roku,
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również:

  • osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej
  • kobiety urodzone w latach 1995 – 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczeniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.  

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna przedstawić:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
  • aktualną fotografię o wymiarach 3x4cm, bez nakrycia głowy
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub  pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się
    do kwalifikacji wojskowej. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością nie są zobligowane do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Może je reprezentować najbliższy członek rodziny, po uprzednim poinformowaniu pracownika Urzędu Miejskiego w Lubsku i po przedstawieniu posiadanej dokumentacji medycznej.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania informują również rozplakatowane na terenie Powiatu obwieszczenia Wojewody.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.

Zwracane będą koszty dojazdu na Powiatową Komisję Lekarską w Żarach – podstawą zwrotu będzie bilet komunikacji zwykłej lub kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu. Zwrot kosztów naliczany będzie wg ceny biletu komunikacji zwykłej.

W razie potrzeby zmiany terminu stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej należy konsultować i uzgodnić termin w trybie indywidualnym z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Lubsku ul. Kopernika 19 pok. 27 (Baszta) lub telefonicznie – 68/457 61 54.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl