Kto manipuluje wskaźnikami budżetowymi?

lubsko.pl
Autor: 
Danuta Szewczyk – Skarbnik Gminy Lubsko

W swoim artykule pt. „Brak  absolutorium” zamieszczonym w ostatnim wydaniu „Przekroju Lokalnego” (nr 6(43)/2018) Pan radny Tomasz Apanowicz przedstawił nieprawdziwe dane dotyczące budżetu Gminy Lubsko na 2017 rok wykazując jednocześnie odmienne  wskaźniki realizacji zadań budżetowych  od wskaźników i informacji zawartych w „Sprawozdaniu Burmistrza Lubska z wykonania budżetu Gminy Lubsko  w 2017 roku”. Pan radny,prawdopodobnie opierając się na pierwotnym brzmieniu uchwały budżetowej na 2017 rok, nie uwzględnił w ten sposób faktu, że Rada Miejska w Lubsku jedenaście razy  zmieniła uchwałę budżetową na 2017 rok dostosowując ją każdorazowo do bieżącej sytuacji finansowej gminy. Ostateczny kształt budżetu Gminy Lubsko na 2017 rok został nadany uchwałą nr LIV/296/17  Rady Miejskiej  w Lubsku z dnia 28 grudnia 2017 roku, w której ujęto wszystkie zmiany budżetu gminy  przeprowadzone w trakcie roku. Procedura ta stosowana jest corocznie praktycznie we wszystkich samorządach. Za uchwałą zagłosowało 14 radnych, jeden radny był nieobecny. Szkoda, że radny T. Apanowicz, uczestnicząc w tej sesji, zapomniał o tym fakcie. Należy  w tym miejscu podkreślić, że to właśnie ta, obecnie obowiązująca uchwała nr LIV/296/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na 2017 rok, jest punktem odniesienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubsko.

W załączniku przedstawiam tabelę, w której zawarto dane przedstawione przez Pana Tomasza Apanowicza i dane wynikające z obowiązującej, zmienionej, uchwały budżetowej na 2017 rok.

 Podane w przedstawionych tabelach wartości uwzględniają wszystkie zmiany budżetu Gminy Lubsko w roku 2017 uchwalone przez organ stanowiący. W związku z dokonanymi przez Radę zmianami budżetu zadania te nie mogły być realizowane, gdyż zaciąganie zobowiązań bez ujęcia zadania   w budżecie Gminy jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, o czym radnemu Tomaszowi Apanowiczowi – przewodniczącemu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i  Budżetu- bardzo dobrze wiadomo.

    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy w Lubsku za rok 2017 z danymi przedstawianymi w załączonych  wyżej tabelach zostało przedłożone Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 30 marca 2018 r. Uzyskało pozytywną opinię RIO oraz zostało pozytywnie zaopiniowane przez wszystkie stałe komisje Rady Miejskiej w Lubsku na wspólnym posiedzeniu oraz przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej, która jednogłośnie wnioskowała o udzielenie Burmistrzowi Lubska absolutorium za 2017 rok.  W dniu 20 czerwca 2018 r. Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę Nr LXIV/332/18 w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubsko za 2017 rok. Stąd całkowicie niezrozumiałe jest stanowisko radnego T. Apanowicza  przestawione w jego artykule, jako uzasadnienie wstrzymania się od głosu nad wotum zaufania dla Burmistrza Lubska, tym bardziej, że Pan radny nie postawił takich zarzutów  ani w trakcie omawiania sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok na wspólnym posiedzeniu komisji, ani podczas dyskusji na sesji absolutoryjnej. Gdyby to uczynił, to z pewnością uzyskałby wyczerpujące wyjaśnienie, że jego tok myślenia jest błędny i niezgodny z obowiązującym prawem.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl