Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych i Zdrowia

lubsko.pl
Autor: 
A.Majewska

Dzisiaj (14.05) odbyła się Komisja Bezpieczeństwa Publicznego Spraw Społecznych i Zdrowia. Wśród zaproszonych gości był Burmistrz Lubska Lech Jurkowski, Zastępca Burmistrza Jerzy Wojnar, Sekretarz Gminy Henryk Dybka, Dyrektor Lubskiego Domu Kultury Maria Łaskarzewska, przedstawiciele Wydziału Spraw Społecznych: Naczelnik Mateusz Szaja i Bartłomiej Sówka, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lidia Rogacewicz, oraz przedstawiciel Komisariatu Policji w Lubsku Katarzyna Wujciów.

Pierwszym tematem, jaki omówiony został przez Komisję, była sprawa wypowiedzenia najemcy umowy najmu kiosku z warzywami usytuowanego przy zbiegu ul. Zielenieckiej  i Reja. Głównym powodem powyższej decyzji była bierność najemcy względem wezwań do uporządkowania terenu tj. zastawionej części chodnika, co ograniczało płynność ruchu, przyczyniając  się do zmniejszenia bezpieczeństwa pieszych oraz pojazdów w ruchu drogowym. Wg Burmistrza istnieje możliwość cofnięcia decyzji pod warunkiem przeprowadzenia prac porządkowych i remontowych, w efekcie których nastąpi poprawa zarówno bezpieczeństwa, jak i estetyki miejsca. Wg zapewnień przedsiębiorcy zmiany zostaną wprowadzone do września.

Kolejnym tematem było omówienie stanu przygotowań do imprezy masowej „Dni Lubska” - które obecnie są w fazie formalnych przygotowań wg zapewnień Dyrektor LDK. 
Następny temat omówiony przez komisję dotyczył patologii i zagrożeń przestępczością nieletnich na terenie Gminy Lubsko w kontekście dostępu do alkoholu, narkotyków i dopalaczy oraz analiza bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego w obrębie punktów sprzedających alkohol. Wg Informacji podanych przez przedstawiciela Komisariatu Policji w Lubsku, nie odnotowano wzrostu patologii związanej ze spożyciem alkoholu, natomiast widoczny jest spadek ilości osób zatrzymanych pod wpływem narkotyków i środków psychoaktywnych, które najczęściej wykrywane są u osób pełnoletnich.
Cyklicznie prowadzone są działania edukacyjne zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i rodziców i pedagogów, które wpływają na wzrost świadomości zagrożeń, jakie powodują używki. Stosuje się również nadzór w postaci patroli policyjnych oraz nakłada i skutecznie egzekwuje kary za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.

Dzięki współpracy Policji oraz Urzędu Miejskiego w zakresie interwencji, oraz 
działań prewencyjnych poprawiła się również sytuacja w obrębie miejsc sprzedaży alkoholu.
Przedstawione sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko za rok 2017 wykazało wykonanie zaplanowanych w uchwale zadań na poziomie 95%. Realizowane zadania dotyczyły między innymi: prowadzenia placówki wsparcia dziennego, organizacji kolonii nad morze dla dzieci objętych programem, wystawianie spektakli, organizowanie imprez o charakterze sportowym, prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach dla dzieci i rodziców.

Na zakończenie Kierownik M-GOPS przedstawiła sprawozdanie z działalności ośrodka za 2017 r. Wg danych zwiększyła się kwota wydatków, których dużą część stanowi utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, w których miejsc jest mniej niż osób potrzebujących. Na kolejny koszt składają się wydatki związane z pracą asystenta, którą w 2017 roku objętych było 49 rodzin. Mimo to plan finansowy nie został przekroczony, a jego wykonanie stanowi ok. 98%.

Ważne informacje

68 372 19 82 pn.-pt.  7:00 - 15:00.

68 372 42 70, 604 795 894  pn.-pt.  15:00 - 7:00 oraz dni wolne i świąteczne

W godz. pracy urzędu: Ratusz - pok. 26, telefonicznie pod numerem 68 457-61-21 bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres rjedrys@lubsko.pl.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl