Jaki jest obecnie stan gminnych finansów ?

Mieszkańcy pytają o stan gminnych finansów – Burmistrz Lubska Janusz Dudojć odpowiada

„Wiedza usuwa dwóch wrogów budowania dobrobytu: ryzyko i strach”
[Charles Gives]

Na wstępie rozmowy wskazał mi Pan przytoczony wyżej cytat.
Tak, bo uważam, że myśl w nim zawarta jest bardzo prawdziwa. Mam nadzieję, że nasza dzisiejsza rozmowa dowiedzie tego.

Zaczął się nowy rok, wracamy więc do Burmistrza z pytaniem o stan gminnych finansów?
W dniu 22 grudnia 2020 roku zostały uchwalone jednogłośnie budżet Gminy Lubsko na 2021 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2036.

Działamy!
Sytuacja jest dobra, opanowana i stabilna, czego dowodzi wypracowana za 2020 rok nadwyżka budżetowa w kwocie 12,8 mln zł. W 2021 rok weszliśmy z czystą kartą, bez obciążeń wymagalnych wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z zabezpieczonymi środkami na styczniową wypłatę nauczycieli, a także z wolnymi środkami, których kwotę poznamy z końcem marca br., po opracowaniu bilansu.

Czy ta sytuacja z 2018 roku i lat wcześniejszych była faktycznie taka zła?
Sytuacja finansowa Gminy była bardzo zła, dlatego stała się przyczynkiem wezwania Gminy Lubsko przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze do uchwalenia Programu Postępowania Naprawczego. Powodem niniejszego były trzy główne czynniki, a mianowicie: niezachowanie relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych przy jednoczesnym zagrożeniu realizacji obligatoryjnych zadań publicznych i realnym zagrożeniu płynności finansowej Gminy.

Wszystkie te czynniki znalazły u nas miejsce.

Gmina straciła zdolność kredytową i stała się niewiarygodnym partnerem w oczach instytucji finansowych. W 2018 roku Gmina straciła płynność finansową, czego dowodem były nieuregulowane zobowiązania wobec kontrahentów w łącznej kwocie ok. 4 mln zł, z czego 2,5 mln zł miało z końcem 2018 roku status wymagalności.

Dodatkowo środki z subwencji oświatowej na wynagrodzenia i świadczenia pracownicze nauczycieli planowane do wypłaty 5, 10 i 20 stycznia 2019 roku Gmina skonsumowała w 2018 roku niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Całkowite zadłużenie Gminy na koniec 2018 roku wynosiło ponad 70 mln zł, z czego z tytułu kredytów i pożyczek 65,5 mln zł.

Rzeczywiście brzmi to źle. Czy lata 2019 i 2020 były już lepsze?
Rok 2019 był dla Gminy bardzo ciężki z tego względu, że weszliśmy w niego z ogromnym obciążeniem finansowym z 2018 roku. Trzeba było doprowadzić stan lubskich finansów do stabilizacji. To był nasz główny cel i osiągnęliśmy go.

2019 rok zamknęliśmy nadwyżką budżetową w kwocie  prawie 11 mln zł, przy zobowiązaniach wymagalnych w kwocie 15 zł, zadłużeniu w wysokości ok. 56,9 mln zł i wolnych środkach w kwocie 1,5 mln zł.

Rok 2020 był okresem przywracania zdolności inwestycyjnej Gminy. Mimo wciąż trudnej sytuacji zrealizowaliśmy ważne gospodarczo i społecznie inwestycje, w tym m.in. most w Tarnowie, nową siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy, pozyskując na te cele dofinansowanie. Dodatkowo pozyskaliśmy środki pomocowe na nawodnienie boiska w Górzynie, wykonanie hot spotów, zakup sprzętu do zdalnego nauczania w szkołach, funkcjonowanie żłobka oraz Klubu Senior+, a także dofinansowanie w kwocie 1,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych m.in. na wodociąg w ul. Poznańskiej.

2020 rok był dla nas pierwszym głębszym oddechem normalności. Jako Gmina mogliśmy realizować obligatoryjne zadania, a także inwestować. Przy tym na bieżąco regulowaliśmy wszelkie zobowiązania względem kontrahentów, także względem banków, spłacając zadłużenie do kwoty 52,6 mln zł na koniec 2020 roku. Za 2020 rok osiągnęliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości 12,8 mln zł. i zamknęliśmy rok bez zobowiązań wymagalnych. Czekamy na bilans zamykający miniony rok, przewidując osiągnięcie wolnych środków.

Przedstawione przez Pana dane obrazują finansową przepaść Gminy Lubsko pomiędzy 2018 a 2021 rokiem.
2018 rok był czarną plamą budżetową Gminy Lubsko. W 2019 roku Lubsko podniosło się z kolan, odzyskało stabilność i płynność finansową. Rok 2020 był pierwszym rokiem normalnego funkcjonowania, ale wciąż w ryzach Programu Postępowania Naprawczego. Polityka oszczędnościowa, realizacja założeń PPN przyniosły zamierzony efekt i z końcem 2020 roku Lubsko wyszło z Programu Postępowania Naprawczego.

Zaczynałem pracę na urzędzie Burmistrza Lubska z zadłużeniem ponad 70 mln zł i z deficytem ok 2,4 mln zł. Dziś zadłużenie wynosi ok. 52,2 mln zł., a uzyskana na koniec 2020 roku nadwyżka – 12,8 mln zł.

Myślę, że te cztery dane obrazują różnicę finansowej kondycji Gminy Lubsko.

Także Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze w Raporcie o stanie gospodarki finansowej miasta i gminy Lubsko za okres 2019 i I kwartału 2020 roku podkreśliła, że analizę zadłużenia Gminy Lubsko należy podzielić na dwie części. Pierwszą obejmującą lata 2012 – 2018, gdzie zadłużenie systematycznie wzrastało oraz nieterminowo regulowano płatności, co miało odzwierciedlenie w kwocie zobowiązań wymagalnych. Natomiast od 2019 roku zadłużenie Gminy, systematycznie się zmniejszało, co potwierdzają poniższe dane:

- 2012 r. – 53 122 282 zł
- 2013 r. – 56 167 947 zł
- 2014 r. – 61 158 753 zł
- 2015r. – 66 479 549 zł
- 2016 r. – 65 802 314 zł
- 2017r. – 65 390 533 zł
- 2018r. – 68 059 986 zł
- 2019r. – 56 919 307 zł
- 2020 r. – 52 594 176 zł
- styczeń 2021 r. – 52 273 176 zł                                           

W 2018 roku mówił Pan, że jest kołem ratunkowym dla Lubska. W 2020 roku w rozmowie określił Pan, że Lubsko nie jest już dryfującym statkiem, ale okrętem nabierającym wiatr w żagle. Czym dziś jest Lubsko?
Nadal jest okrętem, stabilnym i dobrze wyważonym. Coraz silniejszym w żegludze wśród innych gmin. Z ładunkiem doświadczenia, kompetencji, pomysłów i energii oraz możliwości do ich realizacji. Potrzebujemy tylko przestrzeni do działania, sprzyjających wiatrów, ale także tego, by nikt już na nas nie napadał. Co zdarzało się wcześniej. Niestety ciosy szły od „swoich”. Były skargi nielicznej grupy mieszkańców gminy Lubsko do RIO i do Wojewody na moją działalność, by zablokować pozytywne opinie potrzebne do uzyskania pożyczki ze skarbu państwa. Był donos na mnie do Ministra Finansów – by zablokować przydzielenie Lubsku pożyczki. To sabotaż. To jak piraci na morzu. Ale żyjemy nadal. Dzięki pomocy innych, dzięki pracy nas samych, dzięki własnemu rozumowi i odwadze. Także dzięki poznaniu i wiedzy!

Mając wiedzę, jesteśmy zdolni budować dobrobyt.
I to jest naszym celem na ten rok i na lata kolejne.
Budować dobrobyt dla Lubska i jego Mieszkańców.

Z samorządowym pozdrowieniem

Burmistrz Lubska
Janusz Dudojć

 

 

 

 

 

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl