Informacja o XXIX sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Lubsku

Nowy dyrektor LDK Paweł Skrzypczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej, Burmistrz
Autor: 
M. Konieczka

30 marca 2021 roku w sali widowiskowej Lubskiego Domu Kultury, odbyła się XXIX sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku. W obradach udział wzięło początkowo 12, w trakcie sesji – 13, później 11 Radnych Rady Miejskiej w Lubsku, Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, Sekretarz Gminy Iwona Poszwa, Skarbnik Gminy Anna Górska, Naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego, Kierownicy jednostek oraz goście.

Przed otwarciem sesji Burmistrz Lubska i Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubsku powitali Pana Pawła Skrzypczyńskiego nowo wybranego Dyrektora Lubskiego Domu Kultury.
Pan Paweł podkreślił potencjał instytucji, którą od 1 kwietnia będzie zarządzał. Infrastruktura jest na bardzo wysokim poziomie i umożliwia realizację szerokiej oferty kulturalnej. Zapowiedział, że w perspektywie chce zająć się zagospodarowaniem terenu wokół instytucji, który powinien być wizytówką, oazą zieleni. Pan Dyrektor zobowiązał się do rzetelnej pracy na rzecz Lubska.

Następnie po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Rady, w pierwszej kolejności Radni głosowali nad przyjęciem wniosku Burmistrza Lubska o rozszerzenie porządku obrad o uchwały w sprawie:
- wydania opinii dotyczącej używania i rozpowszechniania wizerunku herbu Lubska,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek lub części działek ewidencyjnych, zlokalizowanych w obrębach miasta Lubska oraz w obrębie Dłużek, Gmina Lubsko, w strefie oddziaływania istniejących elektrowni wiatrowych.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie 12 głosami ZA.

Następnie sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Lubska, który podziękował odchodzącej na emeryturę Pani Teresce Załużnej za 36 lat pracy na rzecz Lubskiego Domu Kultury. Burmistrz dużą uwagę poświęcił problemom związanym z prawidłowością funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Wskazał na potrzebę informowania mieszkańców i realizowania działań edukacyjnych w tym zakresie. Burmistrz podziękował pracownikom Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za ich pracę, którą często wykonują w trudnych warunkach technicznych lub pogodowych. Sieć wodociągowa w Lubsku na wielu odcinkach ma ponad 100 lat i ulega częstym awariom. Podziękował pracownikom, że szybko podejmują się naprawy uszkodzonych elementów, niwelując uciążliwości z tym związane.

Informacje z działań podejmowanych w ostatnim miesiącu przedstawili przewodniczący poszczególnych komisji Rady Miejskiej.

Podczas posiedzenia podjęto następujące uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2021
uchwała podjęta została 13 głosami za, nieobecny 1 radny;

- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubsko na lata 2021-2036
uchwała podjęta została 13 głosami za, nieobecny 1 radny;

- w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie szczepionek na Covid – 19
uchwała podjęta została 13 głosami za, nieobecny 1 radny;

- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku
uchwała podjęta została 9 głosami za,  przeciw 2 radnych, wstrzymały się 2 osoby, nieobecny 1 radny;

- w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika zakładu gospodarowania mieniem komunalnym w Lubsku
uchwała podjęta została 11 głosami za, nieobecnych 3 radnych;

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku i nadaniu statutu
uchwała podjęta została 11 głosami za, nieobecnych 3 radnych;

- w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego w 2021 r. na terenie gminy Lubsko
uchwała podjęta została 11 głosami za, nieobecnych 3 radnych;

- w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego
spółki Lubskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
uchwała podjęta została 11 głosami za, nieobecnych 3 radnych;

- w sprawie wydania opinii dotyczącej używania i rozpowszechniania wizerunku herbu Lubska
uchwała podjęta została 11 głosami za, nieobecnych 3 radnych;

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu działek lub części działek ewidencyjnych, zlokalizowanych w obrębach miasta Lubska oraz w obrębie Dłużek, gmina Lubsko, w strefie oddziaływania istniejących elektrowni wiatrowych.
uchwała podjęta została 11 głosami za, nieobecnych 3 radnych.

W ramach interpelacji i zapytań radnych, Pan Jarosław Bednarek złożył pisemną interpelację w sprawie remontu dróg gminnych: ul. Sportowej, Podgórnej, Żeromskiego, Zana i Zapolskiej.
Burmistrz Lubska poinformował, że została opracowana koncepcja przebudowy ul. Sportowej. Docelowo Gmina będzie przygotowywała w zakresie tej inwestycji dokumentację projektową z zamiarem startowania w konkursie o pozyskanie dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Radny Robert Słowikowski prosił Burmistrza o interwencję w sprawie naprawy dróg powiatowych ul. Kilińskiego i Głowackiego.
W odpowiedzi na to, Pani Elżbieta Haściło Radna Powiatu Żarskiego poinformowała o ustaleniach z Panem Starostą, który zapewnił, że niebawem ruszą prace naprawcze na tych drogach w ramach obowiązującej Wykonawcę gwarancji.

Następnie radny Pan Marcin Choiński pochwalił wyrównanie drogi w Mokrej oraz poprosił o przeprowadzenie tożsamych prac naprawczych na innych drogach gminnych, w tym m. in. w Tucholi Żarskiej.
Burmistrz poinformował o trwającym w tej sprawie postępowaniu, po którego rozstrzygnięciu, wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy, ruszą prace w zakresie naprawy dróg gminnych.

Na zakończenie w sprawach różnych głos zabrała Pani Sołtys Dłużka, pytając o zasady rozdysponowania maseczek wśród mieszkańców jej sołectwa.
Burmistrz oraz radny R. Słowikowski poinformowali, że musi się to odbyć z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl