Informacja

Przypominamy o konieczności składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w przypadku powrotu uczniów i studentów na okres wakacyjny do miejsca stałego zamieszkania.
Zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Jednocześnie informujemy, że stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 9zł/osobę za odpady zbierane w sposób selektywny i 15zł/osobę za odpady zbierane w sposób nieselektywny.
Dodatkowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Urzędu Miejskiegoprzy ul. Powstańców Wlkp. 3 (budynek Wydziału Finansowego), piętro I, pokoje nr 29-30, w godzinach 7.30 - 15.30 lub telefonicznie pod nr 68 457 62 87, 68 457 62 17 oraz pod numerem telefonu komórkowego 603 740 327.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl