Dokumenty niezbędne do wniosków składanych przez rodziny , w których członek rodziny pracuje za granicą

Autor: 
D. Jasińska

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO WNIOSKÓW SKŁADANYCH PRZEZ RODZINY, W KTÓRYCH CZŁONEK RODZINY PRACUJE ZA GRANICĄ (nie dotyczy wyjazdu czy pobytu w celach turystycznych , leczniczych lub wyjazdu w związku z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami RP).

WNIOSKI PRZEKAZYWANE SĄ DO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W CELU SPRAWDZENIA CZY W SPRAWIE ZACHODZI KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO / KTÓRY KRAJ JEST WŁAŚCIWY DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ /

  1. We wniosku podajemy : imię, nazwisko, numer pesel, kraj przebywania członka/członków rodziny wnioskodawcy za granicą wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP, nazwę i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP, dokładne daty wyjazdu (ewentualnie powrotu), rozpoczęcia (oraz ewentualnego zakończenia) aktywności zawodowej (zatrudnienie, działalność gospodarcza, pobieranie zasiłku dla osób bezrobotnych, pobieranie Świadczeń emerytalno-rentowych );
  2. Dołączamy dokumenty, dotyczące aktywności zawodowej w Polsce w zakresie , w którym obowiązek ich przedstawienia obciąża wnioskodawcę oraz informacje o dochodzie utraconym/uzyskanym.

W przypadku , gdy stronie nie jest znany adres osoby przebywającej za granicą ( np. w przypadku byłego męża ) należy podać ostatni znany adres pobytu i/lub numer identyfikacyjny stosowany w danym państwie np. nr ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii – dane te umożliwią potem wojewodzie skierowanie zapytania do właściwej instytucji zagranicznej.

Osoba ubiegająca się o w/w świadczenia , winna przedstawić dokumenty zagraniczne w języku urzędowym RP tj. w języku polskim , zgodnie z art.5 w związku z art.4 ustawy z 7 października 1999r. o języku polskim ( Dz.U. z 2011r., nr 43 poz. 224 z późn. zm.), chyba , że dana okoliczność istotna dla sprawy została udokumentowana w formie oświadczenia.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

  • Kopia umowy/kontraktu/potwierdzenia rejestracji działalności gospodarczej członka rodziny przebywającego za granicą, w którym wskazana będzie data rozpoczęcia pracy oraz informacja, czy z tytułu wykonywanej pracy opłacane są składki społeczne za granicą.
  • Informacja o dochodzie uzyskanym przez członka rodziny za granicą (zaświadczenie od pracodawcy lub inny dokument obrazujący uzyskany dochód np. oświadczenie wnioskodawcy lub członka rodziny przebywającego za granicą o osiągniętym dochodzie – z roku bazowego którego dotyczy wniosek (do 31.10.2018r. – rok 2016; w okresie od 01.11.2018r. do 31.10.2019r. – rok 2017) lub z drugiego miesiąca pracy (jeśli zatrudnienie podjęte zostało po roku bazowym).
  • Jeśli członek rodziny pracował z przerwami u różnych pracodawców to potrzebne są informacje o dochodzie uzyskanym u poszczególnych pracodawców z drugiego miesiąca pracy.
  • Informacja o sytuacji zawodowej członka rodziny zamieszkującego w Polsce (ważne jest określenie okresu, w jakim osoba była aktywna lub nieaktywna zawodowo i dokumentów potwierdzających ten czas, w tym decyzji o przyznanym świadczeniu pielęgnacyjnym lub specjalnym zasiłku opiekuńczym oraz w przypadku opłacania ubezpieczenia społecznego w KRUS- zaświadczenia lub oświadczenia od kiedy osoba podlega takiemu ubezpieczeniu).

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl