Co wpływa na cenę gospodatki odpadami komunalnymi

Co wpływa na cenę gospodatki odpadami komunalnymi
Szanowni Państwo
W związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi gospodarki odpadami komunalnymi, a w szczególności cen za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, poniżej przedstawiamy informacje o czynnikach mających wpływ na cenę.
System gospodarki odpadami zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinien się bilansować, czyli wpływy z tytułu wpłat od mieszkańców za odbiór odpadów powinny się równać wydatkom na ten cel.
Na stawkę za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów składa się wiele czynników, tj:
- cena za przyjęcia i unieszkodliwienie 1 Mg odpadów komunalnych przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie,
- cena za odbiór i transport 1 Mg odpadów komunalnych do ww. instalacji,
- koszty obsługi i funkcjonowania PSZOK-u,
- likwidacja tzw. „dzikich wysypisk”,
- koszty administracyjne, w tym koszty upomnień, windykacji.
Z pobranych opłat od mieszkańców, Gmina musi pokryć te wszystkie koszty.
Aby utrzymać obowiązującą stawkę za wywóz odpadów (tj. 25 zł/m-c/mieszkańca), podejmujemy wiele działań mających na celu niepodnoszenie opłaty. W związku z tym m.in. prowadzone są kontrole nieruchomości pod względem prawidłowości zbierania odpadów, a także weryfikowane są dane zawarte w złożonych deklaracjach.
Dodatkowo prowadzona jest windykacja w stosunku do osób zalegających z opłatami.
Dlatego też apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Lubsko o prawidłowe zbieranie odpadów, wykazywanie w deklaracji faktycznej liczby osób zamieszkałych daną nieruchomości oraz o bieżące regulowanie należności.
Ci, którzy unikają płacenia, oszukują nie tylko Urząd, ale każdego z nas, ponieważ to my wszyscy solidarnie będziemy musieli ponieść tego koszty.
Im więcej źle posegregowanych odpadów, dzikich wysypisk, tym większe koszty działania systemu, natomiast im mniej wpłat – tym mniejsze dochody systemu. Taka sytuacja może spowodować, że system gospodarki odpadami nie zbilansuje się, co wymusi podniesienie stawki. Czyli za niestaranność i nieuczciwość wybranych – zapłacą wszyscy.
Do postu dołączono zdjęcie zestawienia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami w poszczególnych gminach.
Proszę zauważyć, że stawka w Gminie Lubsko od 1 września 2020 roku jest na poziomie 25 zł na miesiąc od osoby, kiedy w sąsiednich gminach stawka jest na poziomie ponad 30 zł.
Jednocześnie informujemy, że w chwili obecnej na terenie gminy Lubsko zorganizowanym system odbioru odpadów są objęte tylko nieruchomości zamieszkałe, tj. takie, w których zamieszkują mieszkańcy. Nieruchomości niezamieszkałe, tj. m.in. lokale handlowe, lokale usługowe, ogrody działkowe, placówki oświatowe, itp. są poza tym systemem.
Oznacza to, że każdy przedsiębiorca musi posiadać zawartą umowę na odbiór odpadów z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej. Odpady z tych nieruchomości są poza zorganizowanym systemem, a nierzadko trafiają do pojemników, za które płacimy my wszyscy.
Dlatego też w celu uszczelnienia systemu trwają dyskusje nad objęciem tych nieruchomości zorganizowanym odbiorem.
O postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl