Wybierz swój język

Przypomina się, że przeterminowane leki sklasyfikowane są jako odpady niebezpieczne, dlatego nie można ich wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Zawierają one często substancje, które zagrażają ludziom, zwierzętom i środowisku naturalnemu.

Wobec powyższego należy je przekazywać nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który mieści się przy ul. Traugutta 3 w Lubsku. Punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 i w soboty od 7:00 do 16:00.

Ponadto do punktu można oddać nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów powstających w gospodarstwach domowych:

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać następujące rodzaje odpadów powstających w gospodarstwach domowych:

a) szkło,
b) papier i tekturę,
c) tworzywa sztuczne,
d) metale,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
g) odpady zielone (trawa, liście),
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych (1szt. danego rodzaju/gospodarstwo domowe/rok),
j) zużyte opony (4 szt./mieszkańca/rok),
k) baterie i akumulatory,
l) przeterminowane leki,
ł) farby, tusze, kleje, farby drukarskie, lepiszcza i żywice nie zawierające substancji niebezpiecznych,
m) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót (200 kg /mieszkańca/rok).

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.