Wybierz swój język

Czyste powietrze

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny znajdujący się przy al. Niepodległości 2 (część A pok.0.1) , czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:30 do 12:30. Informacje na temat programu można uzyskać również pod numerem telefonu 533-528-249 w godzinach funkcjonowania punktu.

W Gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym mogą Państwo uzyskać m. in. informacje o rządowym Programie „Czyste Powietrze”, wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.
 
NIEZBĘDNE DANE POTRZEBNE DO PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
 1. dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania)
 2. dane współmałżonka i współwłaścicieli (numer PESEL, adres zamieszkania)
 3. numer NIP (jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą)
 4. numer rachunku bankowego
 5. numer księgi wieczystej
 6. numer ewidencyjny działki, na której znajduje się budynek
 7. rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy
 8. powierzchnia całkowita budynku (m2) – przez powierzchnię całkowitą rozumie się powierzchnię budynku liczoną po zewnętrznym obrysie ścian; do tej wartości wlicza się powierzchnię wszystkich znajdujących się w budynku kondygnacji, zarówno nadziemnych, jak i podziemnych (np. piwnica czy podziemny garaż), a także zewnętrzne schody, różnego rodzaju dobudówki i nadbudówki, balkony, tarasy i inne elementy wystające na zewnątrz poza ściany budynku
 9. powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej – jeśli dotyczy
 10. zeznanie podatkowe PIT złożone do Urzędu Skarbowego (dot. poziomu podstawowego);
 11. osoby prowadzące działalność rolniczą - liczbę ha przeliczeniowych z roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie
 12. zakres inwestycji (m. in. planowany rodzaj nowego źródła ciepła, ilość m2 ocieplanej powierzchni przegród budowlanych, okien, drzwi, itd.)
 13. jeżeli już poniesiono koszty – data wystawienia pierwszej faktury
 14. zaświadczenie wydane przez gminę o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy – w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania.
 
WAŻNE INFORMACJE:
 • Do podstawowego dofinansowania kwalifikują się wnioskodawcy o dochodzie rocznym stanowiącym podstawę obliczenia podatku – nieprzekraczającym 100 tys. zł.
 • Wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się z niezbędną dokumentacją, w tym z Programem Priorytetowym Czyste Powietrze oraz Regulaminem Naboru Wniosków,
 • okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, 
 • w przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe,
 • nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych,
 • budynki/lokale mieszkalne, na budowę których wystąpiono o zgodę lub zgłoszono ich budowę po 31 grudnia 2013r. nie mogą uzyskać dotacji na ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową,
 • od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt. 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane,
 • jeżeli procent powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane,
 • istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe w treści lub w ramach dołączonych specyfikacji powinny zawierać dane identyfikujące zakupione i zamontowane urządzenia, materiały, wyroby (producent, nazwa, model), a przez to umożliwiać jednoznaczne odniesienie się do ich certyfikatów/ świadectw, kart produktu oraz etykiet energetycznych,
 • dokumenty należy przechowywać, od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do czasu zakończenia umowy o dofinansowanie (tj. do zakończenia okresu trwałości); okres trwałości wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia
 • Wnioskodawca jest zobowiązany do udostępnienia dokumentów potwierdzających prawidłowość danych.
Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie czystepowietrze.gov.pl

Treść informacji Pobierz program_priorytetowy

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.