Wybierz swój język

Kotły

KOTŁY 5 KLASY ORAZ DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA

5 września 2017 r. weszło w życie Rozporządzenia Ministra  Rozwoju i Finansów w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Określone w rozporządzeniu wymagania odnoszą się do kotłów o mocy cieplnej  do 500 kW. 

Ponieważ na cele komunalno - bytowe stosuje się kotły o mocy od kilku do kilkudziesięciu kW, Rozporządzenie  będzie miało  istotny wpływ na działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji,. Rozporządzenie nakłada określone wymogi w odniesieniu do nowych kotłów,  wprowadza także ograniczenia  dotyczące wprowadzania ich do obrotu.  Od 1 lipca 2018 r. nie będzie wolno wprowadzać do sprzedaży kotłów, które nie spełniają wymogów  wspomnianego na wstępie rozporządzenia.

Wymogi  dla kotłów na paliwo stałe  określają maksymalną dopuszczalną emisję  pyłu  ( 60 mg/m3 przy zasilaniu ręcznym i 40 mg/m3 przy zasilaniu automatycznym, CO (odpowiednio 700 mg/m3 i 500 mg/m3)    oraz  gazowych zanieczyszczeń organicznych (odpowiednio  30 mg/m3 i 20 mg/m3). Wymogi  te spełniają  kotły 5 klasy. Oprócz ograniczenia emisji zanieczyszczeń kotły 5 klasy muszą także charakteryzować się   wysoką sprawnością.  Sprawność kotła klasy 5 powiązana jest z jego mocą i  tak kocioł klasy 5 o mocy  10kW  musi wg tych wymagań osiągać sprawność 88%, a np. kocioł  o mocy 21 kW musi osiągać sprawność minimum 88,32%.

Zwiększona sprawność kotła wiąże się z koniecznością  zmiany konstrukcji kanałów spalinowych wewnątrz kotła, które  muszą mieć odpowiednio dużą powierzchnię wymiany ciepła, a ponadto  sprawiać, by pył  po spaleniu paliwa osadzał się na ściankach kotła, a nie ulatywał do komina.  Kotły klasy 5 mają w związku z tym   bardziej złożoną budowę od kotłów niższych klas, na ogół są także od nich większe. Większa sprawność kotła  pociąga za sobą obniżenie temperatury spalin, co z kolei  może wiązać się z  wykraplaniem się wilgoci zawartej w  spalinach  na ściankach komina.  Zjawisko to może niekorzystnie wpływać na trwałość kominów murowanych, dlatego  warto w nich zamontować wkłady kwasoodporne z możliwością odprowadzenia kondensatu. Kocioł klasy 5, dla zapewnienia  jego prawidłowego działania i właściwej sprawności, wymaga  starannej eksploatacji (częstsze czyszczenie  kanałów spalinowych,  usuwanie  kondensatu) i co bardzo ważne zasilania suchym paliwem, ponieważ paliwo mokre  w procesie spalania  „produkuje” więcej wilgoci zawartej w spalinach, co obniża  sprawność kotła, a także jego trwałość.

Kotły  klasy 5 nie mogą być wyposażone w tzw. ruszt awaryjny.  Eliminuje  się w ten sposób możliwość  spalania  w takim kotle  „innego  paliwa” (np. śmieci).

Biorąc pod uwagę  ewidentną przewagę kotłów klasy 5  nad kotłami niższych klas (wyższa sprawność, niższa emisja zanieczyszczeń), programy wsparcia finansowego  ograniczenia niskiej emisji  w przypadku  stosowania paliwa stałego,  wymagają stosowania  kotłów klasy 5. Kupując kocioł klasy 5 należy zwrócić uwagę, czy posiada on certyfikat wydany przez  uprawnioną jednostkę (np. ICh­PW w Zabrzu, Insty­tut Ener­gety­ki w Łodzi, UDT ).

Na rysunkach  przedstawiamy przykładowy kocioł klasy 5 i kocioł starszej generacji, na których widać  istotne różnice w ich budowie. 

DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA  DLA OSÓB FIZYCZNYCH.

Mając na uwadze wpływ tzw. niskiej emisji na złą jakość powietrza w Polsce oraz na stan środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców naszego regionu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przygotował na rok bieżący ofertę pomocy finansowej skierowanej na realizację różnych zadań inwestycyjnych, których celem jest poprawa stanu istniejącego w powyższym zakresie.

Wśród tych zadań są inwestycje osób fizycznych związane z likwidacją źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi i zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań wpływających na zmniejszenie niskiej emisji. W przypadku gdy  w ramach inwestycji planowane jest ponowne zastosowanie kotłów (domowych pieców grzewczych) opalanych paliwami stałymi wymagane jest aby były to kotły 5 klasy.

Poniżej przedstawiamy dostępne formy wsparcia finansowego Funduszu umożliwiające osobom fizycznym uzyskanie pomocy na realizację planowanych zadań, o których mowa powyżej:

  1. Dopłaty ze środków Funduszu do oprocentowania od kredytu udzielonego przez Bank BOŚ S.A,. realizowane w ramach umowy zawartej pomiędzy Bankiem BOŚ S.A. oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze.
    Nabór wniosków w trybie ciągłym, wnioski składa się w Banku.
  2. Program „Eko Gmina – Poprawa efektywności energetycznej oraz likwidacja niskiej emisji” . Program umożliwia objęcie wsparciem finansowym osób fizycznych realizujących opisane powyżej inwestycje. Uzyskanie pomocy jest możliwe za pośrednictwem Gminy, na terenie której realizowana będzie inwestycja. Forma wsparcia (dotacja, pożyczka) jest zależna od decyzji Gminy.

Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze planuje uruchomienie w 2018 roku (w lutym) programu pilotażowego pn. Eko Mieszkaniec, skierowanego bezpośrednio do osób fizycznych zmieniających sposób ogrzewania lokali/budynków mieszkalnych z jednoczesną likwidacją źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi. Program przewiduje możliwość uzyskania na taki cel częściowego dofinansowania  w formie dotacji.

 Szczegółowe informacje na ten temat wszystkich istniejących oraz planowanych do uruchomienia form pomocy WFOŚiGW w Zielonej Górze zamieszczane są na bieżąco na naszej stronie internetowej www.wfosigw.zgora.pl

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.