Wybierz swój język

Logo - ciepłe mieszkanie

Deklaracje będą przyjmowane do dnia 29.01.2024 r.

Za datę złożenia deklaracji uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Lubsku.

Druk deklaracji znajduje się w załącznikach na dole strony oraz w Urzędzie Miejskim w Lubsku Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. A.0.1).

CEL PROGRAMU

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (przez budynek mieszkalny wielorodzinny, dla potrzeb Programu, należy rozumieć budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne).

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Beneficjentem końcowym Programu jest:

1) osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Gminy Lubsko wynikający z:

 • prawa własności,
 • ograniczonego prawa rzeczowego,
 • najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

2) wspólnota mieszkaniowa obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

NA CO MOŻNA DOSTAĆ DOFINANSOWANIE?

DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, tj:

 • pompa ciepła powietrze / woda
 • pompa ciepła powietrze / powietrze
 • kocioł gazowy kondensacyjny
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
 • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie
 • ogrzewanie elektryczne lub podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania Programu (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu
 • lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym i/lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż)
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 1. Przedsięwzięcie obejmujące:

Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) tj.:

 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
 • pompa ciepła powietrze / woda
 • pompa ciepła powietrze / powietrze
 • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 • kocioł gazowy kondensacyjny
 • kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa)
 • kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

Dodatkowo przedsięwzięcie może obejmować:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do cwu)
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż)
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy

3) Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż)
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy
 • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach Programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Wysokość dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub beneficjenta i osób w jego gospodarstwie domowym.

POZIOM PODSTAWOWY -  Roczny dochód wnioskodawcy nie więcej niż 135 000 zł

- do 30% nie więcej niż 16 500 zł

POZIOM PODWYŻSZONY

Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym:

– w gospodarstwie wieloosobowym – nie więcej niż 1 894 zł

– w gospodarstwie jednoosobowym – nie więcej niż 2 651 zł

- do 60% nie więcej niż 27 500 zł

POZIOM NAJWYŻSZY

Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym:

– w gospodarstwie wieloosobowym –  nie więcej niż 1090 zł

– w gospodarstwie jednoosobowym – nie więcej niż 1 526 zł

- lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego

- do 90% nie więcej niż 41 000 zł

DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

-  Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła 60%  nie więcej niż 350 000 zł.

- Kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 60% i nie więcej niż 360 000 zł lub 375 000 zł w przypadku montażu pompy ciepła.

- Termomodernizacja bez wymiany źródła ciepła 60% nie więcej niż 150 000 zł

TERMINY:

- Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z Gminą Lubsko. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

- Zakończenie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie Programu „Ciepłe Mieszkanie”:

https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  (pokój A 0.1, nr tel. 68-457-61-57).

Załącznik:

Deklaracja wyrażająca chęć skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” - POBIERZ (PDF)

 

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.