XXV Sesja Zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku

Sesja Rady Miejskiej w Lubsku
W dniu dzisiejszym (26.11.2020 r.) odbyło się posiedzenie XXV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Lubsku.
W Sesji udział wzięło 14 Radnych, Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, Skarbnik Gminy Anna Górska, Sekretarz Gminy Iwona Poszwa oraz zaproszeni goście.Burmistrz Lubska przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym. 
Ponadto podjęto szereg uchwał m.in. 
- Uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Lubsko na 2021 rok.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami ZA
- Uchwałę w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".
Uchwałałę podjęto jednogłośnie 14 głosami ZA
- Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Lubsko.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami ZA
- Uchwałę  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubsko na lata 2020-2036.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami ZA
- Uchwałę w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.
Uchwałę podjęto 12 głosami ZA , (2 głosy PRZECIW)
- Podjęto opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 września 2020 roku dotyczącej możliwości budowy sieci wodociągowej do miejscowości Janowice w Gminie Lubsko.
Opinię podjęto jednogłośnie 14 głosami ZA
- Podjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 września 2020roku dotyczącej możliwości budowy sieci wodociągowej do miejscowości Janowice w Gminie Lubsko.
Jak zaznaczył Burmistrz, brak wody w gospodarstwach domowych stanowi duży problem, zmiana tej sytuacji jest priorytetem.  Złożone zostały wnioski o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej, w rejonie ul. Błotnej, Poznańskiej oraz Janowic. 
Za zgodą mieszkańców jest możliwość dowożenia wody pitnej 
Uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami ZA
- Podjęto Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Gminy Lubsko na rok 2020
Uchwałę podjęto jednogłośnie 14 głosami ZA
Ponadto Radny Marian Dziwulski złożył wniosek formalny o organizację Posiedzeń Sesji w podzinach popołudniowych, godzina 14.00. 
Wniosek został odrzucony w głosowaniu 12 Radnych PRZECIW, 2 Radnych ZA
 
 
Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl