Czym jest rewitalizacja?

Autor: 
J. Marcinów

Jak informowaliśmy wcześniej, w Gminie Lubsko ruszają prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023.

Czym jest rewitalizacja?

Zgodnie z definicją ustawy o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777) rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki prowadzonych przez administrację samorządową na skoncentrowanym terytorium, których celem jest korzystne przekształcenie wyznaczonego obszaru.

Rewitalizację przeprowadza się z ludźmi i dla ludzi, więc niezwykle ważny jest udział społeczeństwa w tym procesie. Rozpoczyna się on od diagnozy obszaru gminy, która służy wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz oznaczeniu dotykających go problemów. Diagnoza obejmuje przede wszystkim kwestie społeczne, ale także gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe. W praktyce oznacza to wiele czynników, które po zebraniu i naniesieniu na mapę gminy pozwolą uzyskać obraz obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji. Diagnozę przeprowadza się w oparciu o dane uzyskane z dostępnych rejestrów, będących w posiadaniu instytucji publicznych, ale również pozyskane bezpośrednio od mieszkańców w drodze spotkań, wywiadów itp.

Co odróżnia obszar rewitalizacji od obszaru zdegradowanego?

Obszar zdegradowany to obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy (czyli stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, np. bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, niski stopień uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym).

Obszar rewitalizacji natomiast jest to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym zamierza się przeprowadzić rewitalizację. Ich wyznaczenie następuje w drodze uchwały przyjętej przez Radę Miejską. Po jej uprawomocnieniu, przy udziale mieszkańców (konsultacje społeczne) przystępuje się do prac nad Programem Rewitalizacji, wedle którego działa gmina, w celu stworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Program Rewitalizacji obejmuje działania wypracowane w drodze konsultacji społecznych, które mają przyczynić się do poprawy sytuacji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Istotność partycypacji społecznej

Definicja partycypacji mówi o udziale jednostek, grup i całych społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych w sprawach ich dotyczących. W praktyce oznacza to czynne uczestnictwo mieszkańców naszej gminy w procesie rewitalizacji.
W związku z powyższym Burmistrz Lubska zaprasza mieszkańców miasta i gminy Lubsko do zgłaszania pomysłów/propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które powinny lub mogą być realizowane w naszej gminie w perspektywie czasowej do roku 2023 (termin zgłaszania przedsięwzięć 16 grudnia 2016 r.)

 

 
W ramach prac nad przygotowaniem programu planowane są spotkania warsztatowo-konsultacyjne z mieszkańcami i władzami, spacery studyjne z liderami społeczności lokalnych oraz spacery badawczo-fotograficzne. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Gminy Lubsko wykażą się w tym procesie dużą aktywnością.

Aktualnie jesteśmy na etapie zbierania danych. Liczymy na współpracę i pełne Państwa zaangażowanie.
 
Projekt „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Lubsko” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl